Hvordan søke jobb som 50 +

En del eldre arbeidstakere tror at de ikke lenger er så attraktive på arbeidsmarkedet, og blir lettere demotiverte av egen situasjon. Er du fremdeles åpen og lærevillig, og klarer å vise det, er det ingen grunn til å miste motet.

Her er 6 tips til voksne på jobbjakt:

1. For mange datoer for langt tilbake tjener ikke formålet. Mange eksperter har som tommelfingerregel at erfaring som er mer enn ti år gammel ikke er relevant å ha med. Understrek hva du har oppnådd i stedet for antall års erfaring.

 

eldre jobbsøker

 

2. Vis at du er opptatt av innholdet og arbeidsoppgavene  i den nye stillingen. Kanskje synes du ikke lønnen er høy nok for all den erfaringen du har, men med for høye forventninger til lønn kan du risikere å bli avvist.

3. Øv på å selge deg selv og din egen kompetanse. Det er veldig bra å være trygg, og å se egen alder og erfaring som en fordel, men pass på så det ikke blir arrogant (”jeg har gjort din jobb før, så du trenger ikke fortelle meg hva jeg skal gjøre”). Sannsynligheten er stor for at du intervjues av en som er yngre enn deg, så vær klar over din egen holdning til dette.

4. Kjenn selskapets behov. Eller som John Rossheim skriver: gjør hjemmeleksa.

5. Vis dine tekniske kunnskaper. Noen frykter nok at de eldre jobbsøkerne henger etter de yngre på teknologifronten. Gjør du det, så kan du oppdatere deg på kurs/workshops. Ha en oppdatert LinkedIn-profil.

6. Skaff kunnskap om intervjusituasjonen. Ting kan ha endret seg siden du sist var på et jobbintervju, både måten det foregår på og hva det inneholder. Kle deg aldersadekvat, men ikke utdatert. Fremhev det dere har til felles, uansett alder (mange ansetter ”seg selv”, så dette gjelder også for yngre).

eldre jobbsøker

 

Direktør Kari Østerud ved Senter for seniorpolitikk fremhever viktigheten av å ta en liten prat med seg selv om hvilken rolle du har inntatt i ditt eget yrkesliv. Spør deg selv om du driver med avvikling eller utvikling, er et av hennes tips.

Norsk seniorpolitisk barometer 2017 viser at et dominerende flertall av eldre arbeidstakere gleder seg til å gå på jobben. Relativt få, både blant yrkesaktive og ledere, har opplevd aldersdiskriminering ofte. Det er god lesning for både rekrutteringsbransjen og deg som voksen jobbsøker.

Lykke til!

Jobbintervjuet – snakker du deg ut av jobben?

Når jeg trener og hjelper kandidater til intervjusituasjonen opplever jeg ofte at mange snakker seg ut av rollen. Hvordan kan det skje og hva bør du gjøre for å snakke deg inn i rollen.

Mange har en lei uvane i å enten svare for knapt eller de blir for generelle og kanskje også for omstendelige. Ingenting av dette er særlig positivt for ditt kandidatur. Kanskje er du nervøs. Kanskje er intervjuer(ene) lite strukturert – og du mister fokuset og målsettingen med svarene dine.

Selge deg inn

For målsettingen er klar; DU skal selge inn deg selv, på tre hovedområder.

 1. Motivasjon; hvorfor er du interessert i denne jobben, denne bedriften og denne bransjen/fagfelt.
 2. Kompetanser og ferdigheter; hva har du av erfaringsbakgrunn som er relevante for de oppgavene som skal gjøres i stillingen.
 3. Personlige egenskaper; hvilke styrker har du som trengs for å lykkes i jobben og på arbeidsplassen.

Eksempler, Eksempler, Eksempler

Samtidig som du holder fokus på de tre hovedområdene må du passe på å underbygge svarene med eksempler; konkrete eksempler fra tidligere arbeidsepisoder der du har brukt disse egenskapene eller ferdighetene. Dernest hva resultatet ble.  Sett søkelyset på egne styrker. På denne måten snakker du deg inn- og ikke ut av jobben du har lyst på! Førsteamanuensis Øyvind Kvalnes ved Handelshøyskolen BI, forteller hvorfor det er viktig å reflektere over egen (positiv) praksis i jobbhverdagen i artikkelen «Fortell om noe du har lykkes med»

Predikere fremtidig jobbprestasjon

Hvorfor? Jo fordi du synliggjør og skaper troverdighet rundt dine styrker og kompetanser. Nå blir det lettere for intervjuer(ene) å forutsi din fremtidige jobbprestasjon, da atferd i tidligere jobb er en svært god pekepinn på atferd i ny jobb. Lykke til på jobbintervjuet!

Hos Agenda Karriere har vi god erfaring i hjelpe med intervjutrening. Og selvsagt – fornøyde kunder.

Hvordan kan DU øke vinnersjansene på jobbmarkedet

For å lykkes i en jobbsøker og karriereprosess må du finne ut hvem du er, hva du kan  og hva slags arbeidsmiljø /arbeidsområder du kan trives med. Først når dette blir tydelig for deg, kan du orientere deg i forhold til hvor din merkevare vil passe inn, for dernest å lage, skreddersy og kommunisere din unike merkevare mot potensielle arbeidsgivere og roller.

Hva er din merkevare

I min tid på Handelshøyskolen BI ble det snakket mye om viktigheten av en sterk merkevare og jeg synes dette er en god metafor å bruke om seg selv i en jobbsøkerprosess! Det handler om å vite hvem du er, hva du kan – og hva som er viktig for deg i en jobbrolle.  Uten at DU har en klar formening om din merkevare er det vanskelig å orientere seg og vanskelig å tydeliggjøre ditt bidrag.

Merkevaren kan deles opp i tre områder: kompetanse området ditt; list opp hvilke kurs og utdanning du har og hvilke fagområder du kan noe om. Gå også gjennom de ulike jobbene, vervene og det frivillige arbeidet du har gjort, og noter ned det viktigste du mener du har jobbet med og hva du har lært.

Dernest går du videre til neste område som er dine personlige egenskaper; hva mener du, er dine viktigste egenskaper. Tenk gjennom din arbeidsstil, hvordan du liker å jobbe, og spør gjerne kolleger,venner om hva de opplever som dine styrker og spør også om å få tilbakemelding på tre områder du kan bli bedre på!

Så ser du på din motivasjon. Vi lykkes bedre i jobben og i et arbeidsmiljø som harmonerer med våre egne verdier og interesser, og i det mener jeg at du må reflektere over hva verdiene dine er. Er det en verdimatch mellom det som er viktig for deg og hvordan bransjen og bedriften fremstår og rollen du skal ha? Tenk også gjennom interessene dine og still deg selv HVORFOR spørsmål: hvorfor er dette en spennende bransje, hvorfor er bedriften en spennende aktør i denne bransjen og hvorfor virker stillingen interessant.

Nå er merkevaren din klar! Og først nå kan du gå videre i jobbsøkingen med å orientere deg om passende bransjer og bedrifter som matcher din profil.

Hjelp – Hvilken utdanning skal jeg velge

For å kunne ta valg som er riktige for deg må du ha selvinnsikt, se mulighetene og ha valgkompetanse. Hvordan står det til med disse ferdighetene hos deg?

Før du velger en utdanning bør du tenke over:

 • hva du liker å gjøre og hva du er flink til, hva trives du ikke godt med
 • lag rangering på hva som er viktig for deg i en fremtidig jobb (feks.lønn, utviklingsmuligheter, prestisje, ansvar, selvstendighet, frihet etc)
 • bruk gode nettsider som feks utdanning.no, sett opp rangeringer for deg selv

Innen karriereveiledningsfaget snakker vi om å ha karriereferdigheter. Dette er ferdigheter knyttet til

 • selvinnsikt
 • evne til å se muligheter
 • ha valgkompetanse
 • klare å håndtere overgangsfaser i livet

I dag er mulighetene enorme og valgene likeså. Nettsider er fulle med informasjon om ulike studier og karrierevalg. Hvordan håndterer du all den informasjonen? Svært mange av oss mangler gode og systematiske fremgangsmåter for å gjøre disse viktige valgene.

Hos Agenda Karriere har vi både kompetanse og verktøy i det å ta valg – slik at du gjør de valgene som er riktig for deg.

Should I stay or should I go

«Should I Stay or Should I Go»

Dårlig eller mangelfull valgkompetanse er en viktig årsak til feilvalg eller valgvegring i jobb- og karrieresammenheng. Altfor mange legger en syltynn valgstrategi til grunn for fremtidige karrierebeslutninger.

Det er få som har kjennskap til hvordan valg tas, bevissthet rundt måten en selv velger på, i tillegg til en bevissthet om hvilke valg som kan være hensiktsmessige i en gitt situasjon. Det er mange som er usikre på om de skal bli i jobben, finne en ny jobb eller kanskje gjøre noe helt annet. Spørsmålene de stiller seg, er gjerne: Er det dette jeg egentlig vil jobbe med? Er det for tidlig å skifte jobb? Gir dette meg rett karriereutvikling?

Det å stå foran et karrierevalg er en læringsprosess som alt annet. Uten de riktige ferdighetene kan det lett bli feilvalg, valgutsettelse eller tilfeldige valg.

Så hva er egentlig en karrierevalgprosess?

En karrierevalgprosess er en systematisk sammenstilling av valgkriterier og en strukturert prosess for å komme frem til et valg som er riktig for deg. En forutsetning for å komme vel i havn i denne prosessen er at du først må bli kjent med deg selv for dernest å bli kjent med mulighetene dine. Du må vurdere og reflektere grundig, og du må ta hensyn til et sett med vurderingskriterier og tematikker som du synes er viktig.

Karrierekompetanse

Karrierekompetanse, også kjent som Career Management Skills (CMS), har nå heldigvis fått større oppmerksomhet også her i Norge. I europeisk sammenheng har European Lifelong Guidance Policy Network (ELGPN) vært sentrale premissgivere for CMS-begrepet. De definerer CMS som «en rekke kompetanser som setter mennesker i stand til å kunne planlegge, utvikle og styre sin egen karriere på en strukturert måte». Det vil si at det å ha ferdigheter knyttet til å håndtere sin egen karriere i et arbeidsmarked som preges av økende kompleksitet og er i rask endring, vil være avgjørende for selv å kunne styre jobben og mulighetene en har.

Tips for en god karrierevalgstrategi

For en god karrierevalgstrategi må du sette opp vurderingskriterier ut fra hva som er viktig for deg. Disse kriteriene må deretter vurderes opp mot valgalternativene dine. På den måten kan du ta velbegrunnede valg, og med en god valgstrategi blir det lettere å orientere seg mer bevisst og mer målrettet. Sorter valgkriteriene dine fra 1–5 (1 lite viktig, 5 svært viktig) opp mot de ulike mulighetene du har. Gå systematisk til verks ved å plassere for eksempel tre muligheter av gangen (for eksempel være i jobb, bytte jobb, starte på nye studier). Sett opp listen over valgkriterier med faktorer som er viktige for deg, og skriv ned hva du legger i dem. Vær så presis som mulig når du noterer ned hva du legger i hvert enkelt kriterium. Da blir det lettere å gå tilbake senere for å sjekke ut hva du egentlig mente, styrken i det, og om det fortsatt skal være med på listen.

Kriterier knyttet til valg

Et helhetlig valg bør som oftest inneholde faktorer fra områder knyttet til personlige, interne og eksterne rammebetingelser. Personlige rammebetingelser kan for eksempel være interesser, verdier, styrker, svakheter, motivasjon eller ferdighetsnivå. Interne rammebetingelser kan for eksempel være økonomi, geografi, livssituasjon, tid til disposisjon, helse eller familiesituasjon. Eksterne rammebetingelser kan være stillingskrav, bransjekrav, kompetansekrav, videre karrieremuligheter eller ledige jobber innen dette feltet. Andre kriterier du mener kan være viktige for deg, er for eksempel interne utviklingsmuligheter, fleksibilitet i rollen, muligheten til å selv få påvirke jobbinnhold, og variasjon.

Sett opp dine kriterier i matrisen hvor du skårer mulighetene opp mot kriteriene dine. Sjekk så hva poengsummen din blir totalt under de ulike alternativene. Valgalternativene dine vil da komme i rangert rekkefølge ut fra totalsummen.

 

Modell 1 Matrise som er god å bruke når du skal sette opp din karrierevalgstrategi.

Kriterier Alt. 1: Bli værende i stillingen Alt. 2: Ny stilling eksternt, samme bransje Alt. 3: Studere
Jobbinnhold 3 4 4
Utviklingsmuligheter 2 4 5
Verdimatch 5 2 4
Kompetansematch
Balanse jobb/fritid
Fremtidige muligheter
Muligheter for videre­utdanning hos arbeidsgiver
Lønn
POENGSUM

 

Valgalternativene dine

Bruk tid på å undersøke og innhente informasjon om alternativene dine. Sjekk ut muligheter hos eksisterende arbeidsgiver, i bransjen din, hos konkurrenter og i nye potensielle bransjer/fagfelt. Bruk alumninettverket ditt og LinkedIn for å se hva andre med samme utdanning som deg har gjort, hvor de er nå, hva de gjør, og hvordan de kom seg over i nye bransjer. Om du bør bli værende eller om du bør gå videre er en målrettet refleksjonsprosess. Hvis du bruker en metodisk og strukturert fremgangsmåte med valgfaktorer som er viktige for deg, har du selv kontrollen når viktige valg skal tas.


 • Kompetanse Norge (2010). ELGPN, Europeisk nettverk for politikkutvikling innen livslang karriereveiledning. Hentet 11.06.2018 fra https://www.kompetansenorge.no/Internasjonalt-samarbeid/ELGPN-Europeisk-nettverk-for-politikkutvikling-innen-livslang-karriereveiledning-/
 • Svendsrud, A. (2015). Karriereveiledning i et karrierelærings­perspektiv. Oslo: Universitetsforlag

Denne artikkelen ble først publisert på magma.no

Webinar om CV

CV – Ditt viktigeste verktøy