Should I stay or should I go

«Should I Stay or Should I Go»

Dårlig eller mangelfull valgkompetanse er en viktig årsak til feilvalg eller valgvegring i jobb- og karrieresammenheng. Altfor mange legger en syltynn valgstrategi til grunn for fremtidige karrierebeslutninger.

Det er få som har kjennskap til hvordan valg tas, bevissthet rundt måten en selv velger på, i tillegg til en bevissthet om hvilke valg som kan være hensiktsmessige i en gitt situasjon. Det er mange som er usikre på om de skal bli i jobben, finne en ny jobb eller kanskje gjøre noe helt annet. Spørsmålene de stiller seg, er gjerne: Er det dette jeg egentlig vil jobbe med? Er det for tidlig å skifte jobb? Gir dette meg rett karriereutvikling?

Det å stå foran et karrierevalg er en læringsprosess som alt annet. Uten de riktige ferdighetene kan det lett bli feilvalg, valgutsettelse eller tilfeldige valg.

Så hva er egentlig en karrierevalgprosess?

En karrierevalgprosess er en systematisk sammenstilling av valgkriterier og en strukturert prosess for å komme frem til et valg som er riktig for deg. En forutsetning for å komme vel i havn i denne prosessen er at du først må bli kjent med deg selv for dernest å bli kjent med mulighetene dine. Du må vurdere og reflektere grundig, og du må ta hensyn til et sett med vurderingskriterier og tematikker som du synes er viktig.

Karrierekompetanse

Karrierekompetanse, også kjent som Career Management Skills (CMS), har nå heldigvis fått større oppmerksomhet også her i Norge. I europeisk sammenheng har European Lifelong Guidance Policy Network (ELGPN) vært sentrale premissgivere for CMS-begrepet. De definerer CMS som «en rekke kompetanser som setter mennesker i stand til å kunne planlegge, utvikle og styre sin egen karriere på en strukturert måte». Det vil si at det å ha ferdigheter knyttet til å håndtere sin egen karriere i et arbeidsmarked som preges av økende kompleksitet og er i rask endring, vil være avgjørende for selv å kunne styre jobben og mulighetene en har.

Tips for en god karrierevalgstrategi

For en god karrierevalgstrategi må du sette opp vurderingskriterier ut fra hva som er viktig for deg. Disse kriteriene må deretter vurderes opp mot valgalternativene dine. På den måten kan du ta velbegrunnede valg, og med en god valgstrategi blir det lettere å orientere seg mer bevisst og mer målrettet. Sorter valgkriteriene dine fra 1–5 (1 lite viktig, 5 svært viktig) opp mot de ulike mulighetene du har. Gå systematisk til verks ved å plassere for eksempel tre muligheter av gangen (for eksempel være i jobb, bytte jobb, starte på nye studier). Sett opp listen over valgkriterier med faktorer som er viktige for deg, og skriv ned hva du legger i dem. Vær så presis som mulig når du noterer ned hva du legger i hvert enkelt kriterium. Da blir det lettere å gå tilbake senere for å sjekke ut hva du egentlig mente, styrken i det, og om det fortsatt skal være med på listen.

Kriterier knyttet til valg

Et helhetlig valg bør som oftest inneholde faktorer fra områder knyttet til personlige, interne og eksterne rammebetingelser. Personlige rammebetingelser kan for eksempel være interesser, verdier, styrker, svakheter, motivasjon eller ferdighetsnivå. Interne rammebetingelser kan for eksempel være økonomi, geografi, livssituasjon, tid til disposisjon, helse eller familiesituasjon. Eksterne rammebetingelser kan være stillingskrav, bransjekrav, kompetansekrav, videre karrieremuligheter eller ledige jobber innen dette feltet. Andre kriterier du mener kan være viktige for deg, er for eksempel interne utviklingsmuligheter, fleksibilitet i rollen, muligheten til å selv få påvirke jobbinnhold, og variasjon.

Sett opp dine kriterier i matrisen hvor du skårer mulighetene opp mot kriteriene dine. Sjekk så hva poengsummen din blir totalt under de ulike alternativene. Valgalternativene dine vil da komme i rangert rekkefølge ut fra totalsummen.

 

Modell 1 Matrise som er god å bruke når du skal sette opp din karrierevalgstrategi.

Kriterier Alt. 1: Bli værende i stillingen Alt. 2: Ny stilling eksternt, samme bransje Alt. 3: Studere
Jobbinnhold 3 4 4
Utviklingsmuligheter 2 4 5
Verdimatch 5 2 4
Kompetansematch
Balanse jobb/fritid
Fremtidige muligheter
Muligheter for videre­utdanning hos arbeidsgiver
Lønn
POENGSUM

 

Valgalternativene dine

Bruk tid på å undersøke og innhente informasjon om alternativene dine. Sjekk ut muligheter hos eksisterende arbeidsgiver, i bransjen din, hos konkurrenter og i nye potensielle bransjer/fagfelt. Bruk alumninettverket ditt og LinkedIn for å se hva andre med samme utdanning som deg har gjort, hvor de er nå, hva de gjør, og hvordan de kom seg over i nye bransjer. Om du bør bli værende eller om du bør gå videre er en målrettet refleksjonsprosess. Hvis du bruker en metodisk og strukturert fremgangsmåte med valgfaktorer som er viktige for deg, har du selv kontrollen når viktige valg skal tas.


  • Kompetanse Norge (2010). ELGPN, Europeisk nettverk for politikkutvikling innen livslang karriereveiledning. Hentet 11.06.2018 fra https://www.kompetansenorge.no/Internasjonalt-samarbeid/ELGPN-Europeisk-nettverk-for-politikkutvikling-innen-livslang-karriereveiledning-/
  • Svendsrud, A. (2015). Karriereveiledning i et karrierelærings­perspektiv. Oslo: Universitetsforlag

Denne artikkelen ble først publisert på magma.no