Karriereveiledning for deg uten jobb

Enten du har mistet jobben eller står i fare for å bli overtallig hjelper vi deg. Det er viktig at du raskest mulig orienterer deg i arbeidsmarkedet om nye muligheter.  Å lage en god strategi for hvordan du skal håndtere din nye hverdag er av stor betydning for å lykkes som aktiv jobbsøker. Kom i gang med jobbsøkerprosessen med Agenda Karriere!

I fellesskap jobber vi med hvordan du kan styrke din posisjon overfor potensielle arbeidsgivere. Vi bruker tid på å kartlegge alle dine kompetanser og ferdigheter.  I denne prosessen bruker vi anerkjente testverktøy fra Cut-e .Vi fokuserer dernest på  overførbarhet. Det handler om hvordan det du allerede har av kunnskap og ferdigheter kan brukes på andre måter i nye bransjer og stillinger. Vi ser ofte at kandidatene undervurderer egen verdi og strever med å se seg selv som en bidragsyter til ytterlige vekst og utvikling for arbeidsgiver. Vi har god erfaring i å hjelpe kandidater med å snu dette bildet – og fremstå som en attraktiv ressurs!

Enkelt time; 1 time med fokus på ditt ståsted og dine spørsmål, kr. 1.200,-

Ny start karrierepakke  pris kr. 7.200,- (totalt 4 timer inklusive tester og rapporter)

Det legges opp til to møter eller flere kortere enkelttimer etter hva du ønsker.

  • FOKUS: Kartlegging og bevisstgjøring av nåværende kompetanse. Testverktøy  Cut-e. Gjennomgang av resultater; din nye yrkesprofil.  Orientering  av muligheter. Hvordan selge seg inn. Hva skal du assosieres med.  Gjennomgang og bearbeidelse av målrettet  CV, søknad og intervjuhåndtering som vil øke dine muligheter til å bli sett  – og valgt!