Karriereveiledning for unge

Mange har gode samtaler med sine nærmeste voksenpersoner om fremtid, utdanning og jobb. Likevel kan det være fornuftig å bringe inn en nøytral samtalepartner med veiledningskompetanse samt kunnskap om hva som finnes av muligheter, sett i lys av ungdommens evner og interesser. Agenda Karriere bistår unge  med å ta reflekterte karriere- og  utdanningsvalg.

Målet med en god karriereveiledning er å styrke din valgkompetanse slik at du kan gjøre valg som er riktige for deg. Sammen ser vi på dine muligheter. Vi hjelper deg med å kartlegge hvilke interesser du har og hvilke ferdigheter du har, eller kan utvikle, for å nå dine mål.

Hvordan  tar du et karrierevalg som er riktig for deg? En god start er å bli bevisst på hvem du er (kjenne deg selv). Videre må du ha kunnskap om arbeidslivet, og hvilke muligheter som finnes. Til slutt må du gjøre gode koblinger mellom kjennskapen til deg selv og mulighetene som finnes.

Vi bruker Norges største kartleggingsverktøy Karriereverktøy.no , et profesjonelt karriereveiledningsverktøy for utforsking av interesser, yrker og ledige stillinger. På en systematisk måte samler, analyserer og anvender du  informasjon om deg selv, jobbmuligheter og utdanningsmuligheter  for å komme frem til løsninger og valg på en kvalitetssikret og systematisk måte. Karriereverktøyet strukturerer opp karrierevalgprosessen og gjør det lett å finne frem informasjon som er relevant for å gjøre et bevisst og godt karrierevalg.

Kandidatrapporten du får kan du bruke videre i din egen utviklingsprosess og som et  mulig samtaleverktøy med dine nærmeste voksenpersoner.

Du vil også få tilgang til verktøyet etter endt veiledning, det gir deg mulighet til selv å gå tilbake å se hva du har vektlagt, prioriteringer du gjorde og hva du eventuelt vil utforske ytterligere.

Enkelt time;  1 time med fokus på ditt ståsted og dine spørsmål, pris kr 1.200,-

Ungdomspakke; en-til-en, pris kr. 4.900,- (totalt 3 timer inkl. tester og rapport)

Vi blir enige om hvordan vi legger opp timene, noen ønsker  enkelttimer, andre synes det er fint å ha doble timer.

  • FOKUS: Kjenn deg selv (bevisstgjøring). Interesseutforsking i kartleggingsverktøyet KARRIEREVERKTØY.NO, Bli kjent med mulighetene dine. Konkretisere valgene. Kandidatrapport.

Karrierevalgverktøyet – hjelper veisøker å ta bevisste karrierevalg. KARRIEREVERKTØY.NO gir deg som kandidat en systematisk måte å samle, analysere og anvende informasjon om jobbmuligheter,utdanningsmuligheter og om deg selv for å komme frem til løsninger og valg på en kvalitetssikret og systematisk måte. KARRIEREVERKTØY.NO strukturerer opp karrierevalgprosessen og gjør det lett å finne frem informasjon som er relevant for å gjøre et bevisst og godt karrierevalg. 

Vi ser på utdannings/yrkeslisten som er koblet til ulike nettressurser for å kunne utforske yrker, jobber og utdanninger. Basert på interesse utforskingen i  møte 1, kobles dine interesser opp mot mulige yrker og utdanninger. Slik blir du kjent med mulighetene! Dernest jobber vi med å konkretisere valgene og kommer med konkrete forslag til deg. Du får også tilgang til KARRIEREVERKTØY.NO etter vi har avsluttet veiledningen og du kan dermed enkelt gå inn selv å utforske flere muligheter basert på kriterier som er viktig for deg.

Undervisning i større grupper

Ta kontakt, så finner vi frem til et passende gruppeopplegg.Dette kan være aktuelt for skole klasser o.l.